Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a vgd.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
Visszaélés Bejelentés Tájékoztató

Visszaélés Bejelentés Tájékoztató

VGD Hungary Kft. | VGD Hungary Audit Kft. |VGD Hungary FRS Kft.

együttesen VGD Hungary

 

VISSZAÉLÉS BEJELENTŐ RENDSZER

A VGD Hungary (továbbiakban Társaság) elkötelezett a tisztességre épülő, feddhetetlen és etikus üzleti magatartás képviseletében és érvényre juttatásában. Ennek érdekében a Társaság bejelentési rendszert üzemeltet a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény által leírt bejelentések kezelésére.

 

TISZTESSÉG ÉS ÜZLETI ETIKA

A VGD Hungary elkötelezett amellett, hogy működése szabálykövető, munkavállalói és beszállítói kapcsolatai, valamint ügyfelei felé is korrekt és tisztességes legyen.

Tevékenységünk az emberi és szakmai tisztességen és üzleti etikán alapul. Büszkék vagyunk arra, hogy kizárólag olyan feladatokat vállalunk el, amelyek megfelelnek a szakmai hitvallásunknak, valamint személyes értékrendünknek, és a törvényi kötelezettségeink kereteit adó jogszabályokon túl Etikai kódexünknek is.

 

A Visszaélés Bejelentő Rendszer

A Visszaélés Bejelentő Rendszer segít feltárni az etikátlan vagy törvénytelen cselekményeket, mivel anonim bejelentési lehetőséget és pártatlan kivizsgálást biztosít.

A rendszer minden munkatársunk, ügyfelünk, szerződött partnerünk és bárki más számára is elérhető, akinek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához vagy megszüntetéséhez méltányolható jogos érdeke fűződik.

A bejelentésnek nem képezi tárgyát a szolgáltatásaink minőségével kapcsolatos esetleges panaszbejelentés. Kérjük, ilyen jellegű megkeresést az üzletágért felelős ügyvezető partner felé közvetlenül szíveskedjék jelezni.

A VGD Hungary az alábbi témákhoz kapcsolódó etikai vagy jogsértés körébe tartozó ügyek bejelentését fogadja e rendszerén keresztül:

 • Szakmai munkát érintő bejelentések*
 • Tisztességtelen üzleti magatartás
 • Ügyfelekkel és harmadik féllel kapcsolatos magatartás vagy cselekmény
 • Egyenlő bánásmód megsértése
 • Környezettel, egészséggel, biztonsággal kapcsolatos észrevétel
 • Munkatársakkal, adminisztrációval és kompenzációval kapcsolatos észrevétel
 • Egyéb eljárásokkal kapcsolatos észrevételek

*Olyan esetek jelentésére használható, ahol a VGD Hungary munkatársai vagy az általuk készített jelentések szakmai, vagy törvényi megfelelősége kérdéses lehet.

 

Hogyan lehet jelentést tenni?

Az alábbi címre küldött postai levélben:
VGD Hungary

1134 Budapest, Váci út 33.

vagy telefonon:

+36 1 225 7575 (anonimitás kérhető).

 

Függetlenül a jelentés módjától, hogy az postai vagy telefonhívásként érkezett, a jelentéseket bizalmasan kezelik úgy, hogy azok megfeleljenek a törvényes előírásoknak. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutató alatti Tájékoztatót.

 

Mi történik a jelentésekkel?

A jelentést az ügyvezetők és a business manager kapják meg és ők döntenek a további intézkedésekről. Amennyiben a bejelentés ezen két terület munkatársait érinti, lehetőség van a jelentés elküldése előtt a bejelentést közvetlenül a mindenkori legfelsőbb vezető részére címezni.
 

­­­­­­­­­­­­­­_______________________________________________

TÁJÉKOZTATÓ

VGD HUNGARY VISSZAÉLÉS BEJELENTŐ RENDSZER

 

Tájékoztatás „A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény” 13-16. § szerinti munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszerrel kapcsolatosan:

 

 1. A bejelentés megtételekor a bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak. A rosszhiszeműen tett bejelentés továbbításra kerülhet az érintett személy és a hatáskörrel rendelkező hatóságok (harmadik személy) részére, amely polgári jogi és büntetőjogi jogkövetkezményekkel is járhat. A jóhiszeműen tett, de az eljárás során megalapozatlannak bizonyuló bejelentések esetén a vizsgálat harmadik személyek értesítése nélkül kerül lezárásra.
 2. A bejelentés vizsgálata mellőzhető, ha a) a bejelentő a bejelentést személyazonosságának felfedése nélkül tette meg, vagy, ha b) a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, továbbá, ha c) a bejelentést a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap elteltét követően tette meg a bejelentő, végül pedig abban az esetben, ha d) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.
 3. A bejelentési rendszerbe a Társaság munkavállalói, valamint a Társasággal szerződéses viszonyban álló, vagy olyan személyek tehetnek bejelentést, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához méltányolható jogos érdekük fűződik.
 4. A bejelentésben nem érintett harmadik személyre vonatkozó, a bejelentés kivizsgálásához nem szükséges, valamint a törvény szerint nem kezelhető adat nem kerül rögzítésre, a vizsgálat során felhasználásra. A bejelentés megtételekor a bejelentő nevét és lakcímét, jogi személy bejelentő esetén annak székhelyét és a bejelentést benyújtó törvényes képviselőjének nevét köteles megadni, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak.
 5. A bejelentő és a bejelentett személyazonosságát a VGD Hungary a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeli.
 6. A név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés, illetőleg az ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, valamint a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap elteltét követően tett bejelentés vizsgálata a törvény szerint mellőzhető, de a Társaság törekszik ezen bejelentések kivizsgálására. A vizsgálattól abban az esetben is el lehet tekinteni, ha a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.
 7. A Társaság a bejelentőt – ha azonosítható – tájékoztatja a vizsgálat eredményéről és a meghozott intézkedésekről. A bejelentett személyt is tájékoztatja a bejelentésről, kivéve, ha ez a vizsgálat eredményességét veszélyeztetné.
 8. Ha a bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedik a feljelentés megtételéről.
 9. Ha a bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem bűncselekmény, de sérti a Társaság belső szabályzatait vagy a munkaviszonyra vonatkozó szabályokat, úgy a Társaság, mint munkáltató az érintett munkavállalóval szemben munkáltatói intézkedést alkalmazhat.
 10. Ha a vizsgálat a bejelentés megalapozatlanságát állapítja meg vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, az eljárást a Társaság lezárja.
 11. A Társaság a bejelentett visszaéléssel kapcsolatba hozható személy számára is biztosítja a tisztességes eljárást, álláspontját akár jogi képviselője útján is kifejtheti.
 12. A kivizsgálás törvényi határideje a bejelentés beérkezésétől számított 30 nap, amely határidőtől - név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés kivételével - csak különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet eltérni. A vizsgálat időtartama legfeljebb 90 napra meghosszabbítható.

 

Tájékoztatás a „A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény (Pmt.)” által érintett bejelentésekkel kapcsolatban:

 

 • Bejelentést a bejelentési rendszeren keresztül az tehet, aki tudomással bír arról, hogy a szolgáltató a Pmt. rendelkezéseit megsérti vagy megsértette.
 • A bejelentést a Társaság 30 napon belül kivizsgálja. A határidőbe a bejelentés megtételének napja nem számít bele.
 • A bejelentés kivizsgálásában nem vehet részt az, aki a bejelentést tette és a bejelentéssel érintett személy.
 • Amennyiben a VGD Hungary azt állapítja meg, hogy pénzmosásra, terrorizmusfinanszírozásra vagy dolog büntetendő cselekményből való származására utaló adat, tény, illetve körülmény merül fel, úgy a Társaság haladéktalanul bejelentést tesz a pénzügyi információs egységnek.
 • Amennyiben a Társaság azt állapítja meg, hogy bűncselekmény gyanúja áll fenn, úgy haladéktalanul feljelentést tesz a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező nyomozó hatóságnál.
 • Amennyiben a Társaság az előző két pontban foglalt eseteken kívül a Pmt., az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény vagy e rendelet megsértését állapítja meg, úgy haladéktalanul bejelentést tesz a NAV felé.
 • A Társaság a bejelentés megtételét követően biztosítja, hogy ahhoz a bejelentéssel vagy annak kivizsgálásában érintett személyen kívül más személy ne férhessen hozzá.

Adatkezelés

 • Amennyiben nem anonim a bejelentés, a bejelentő személyazonosságát, a bejelentést és a személyes adatokat a Társaság a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeli.
 • A beérkezett bejelentés kezelésére bizottságilag és dokumentáltan kizárólag a vizsgálatot végző személyek jogosultak, amelyről eseménynaplót vezetnek. A telefonon érkezett bejelentésről nem készül hangfelvétel.
 • A bejelentéseket a mindenkor hatályos Belső Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően kell kezelni. A bejelentések őrzésére a jogi kötelezettség teljesítéséig, az eljárások jogerős lezárásáig kerül sor. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezéseinek megsértésére vonatkozó bejelentést a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az előző mondatban foglalt határidőig kezeli.
 • Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó személyes adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül törölni kell.
 • A nem névtelen bejelentő személyét a bejelentést kivizsgálókon kívül más nem ismerheti meg.
 • A bejelentést kivizsgálók a vizsgálat lezárásáig vagy a kivizsgálás eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyekre vonatkozó információkat kötelesek titokban tartani, és azokat - a bejelentésben érintett személy tájékoztatása kivételével - nem oszthatják meg a foglalkoztatói szervezet egyetlen más szervezeti egységével vagy munkatársával, illetve harmadik személyekkel sem, ide nem értve a jogi eljárás keretében jogszabály alapján megteendő nyilatkozatokat.

 

2023. július 7. 

Oldal megosztása: